SKENs Stadgar

Föreningens stadgar

 


 •   1 Föreningens namn

 


Föreningens namn är Svenska Kvinnors Europa Nätverk - SKEN

Föreningens säte är Stockholm.

 


 •   2 Föreningens ändamål och verksamhet

 


Föreningen är en obunden ideell förening som verkar för kvinnor i Sverige med intresse

för EU-frågor.

Föreningens ändamål är att med ett kvinnoperspektiv på jämställdhet utveckla och          främja euroapsamarbetet och stimulera flera kvinnor att engagera sig i EU-debatten.

Föreningen ska fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte.


Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar, information, studiebesök etc. stimulera och intressera kvinnor i Sverige att;

-          sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet med målet att öka     

            jämställdhet inom EU 

-          stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i   

           EU-debatten

-          intressera kvinnor i Sverige att medverka som debattörer och opinionsbildare 

           i EU-frågor

-          stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i  EU – projekt     

-          bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och 

           administration

-          utveckla kontakter med främst  kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och            

           organisationer i Europa
 •   3 Styrelsen

 


Styrelsen ansvarar för planering och genomförande av föreningens ändamål och verksamhet.

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter, som utses av medlemmarna 

på årsmötet. 

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Styrelsen kan adjungera medlem för särskilt uppdrag, dock utan rösträtt.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll.

  •   4 Föreningens firma

 


Firmatecknare utses av styrelsen.

  •   5 Finansiering


 

Föreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt bidrag från enskilda, organisationer eller andra sammanslutningar samt myndigheter som stöder föreningens ändamål. 
 •   6 Medlemskap

 


Enskilda personer som stöder föreningens ändamål kan bli medlemmar.

Medlemsavgiften beslutas årligen av årsmötet på förslag av styrelsen.

Kvinnoorganisationer och juridiska personer som stöder föreningens ändamål 

kan bli stödmedlemmar.

Medlem som klart bryter mot stadgarna kan uteslutas av styrelsen.

 


 •   7 Möten

 


Årsmöte eller annat medlemsmöte ska utlysas minst 14 dagar i förväg.

 

Årsmötet ska behandla följande:

 

-          verksamhetsberättelse och bokslut

-          ansvarsfrihet för avgående styrelse

-          val av ordförande för föreningen för en tid av ett år

-          val av övriga ledamöter i styrelsen; halva antalet för en tid av två år och 

            halva antalet för en tid av ett år

-          val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år

-          val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till       

           sammankallande

-          samt fastställande av medlemsavgift


           Beslut tas med enkel majoritet.

  • 8       RösträttÅrsmöte och extra årsmöte 

 • Närvarande medlemmar som betalat medlemsavgift för 

föregående Verksamhetsår, 1 januari – 31 december, har en rösträtt vardera.

 • Ingen Ombudsröstning genom fullmakt.


Medlemsmöte

 • Närvarande medlemmar som betalat medlemsavgift för

innevarande Verksamhetsår har en rösträtt vardera.

 • Ingen Ombudsröstning genom fullmakt.
 •   9 Ekonomi och revision

 


Styrelsen beslutar verksamhetens budget. 

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

Föreningen ska ha en revisor.
 • 10 Ändring av stadgar  

 


För ändring av stadgarna fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena skall minst två (2) månader passera. 

 • 11 Upplösning av föreningen Föreningen kan upplösas av två på varandra följande möten, varav ett av mötena 

skall vara ordinarie årsmöte. 

Vid föreningens upplösning skall styrelsen överföra föreningens tillgångar till annan organisation med liknande syfte.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Dessa stadgar har antagits vid Årsmöte den 24 april 2017

Ändringsförslag är baserat på; 

Revidering av stadgar antagna vid årsmöte den 17 februari 2010