2012


Julhälsning och tack för det gångna året!

Ett år går fort! För SKENs del avslutades hösten med två seminarier på Europahuset i Stockholm i slutet av november - och tyvärr också ett med kort varsel inställt seminarium om kyrkornas Europa.

 

I samarbete med Europaparlamentets Informationskontor hade SKEN bjudit in ett par europaparlamentariker, Anna Maris Corazza Bildt och Cecilia Wikström, i en planerad serie möten inför valet till Europaparlamentet i 2014. Denna mötesserie kommer enligt planerna att fortsätta hela det kommande året med ett antal seminarier och diskussioner med inbjudna europaparlamentariker. Först ut i januari är Mikael Gustafsson som tillika är ordförande i parlamentets kvinnoutskott (FEMM). Inbjudan och mer information kommer inom kort. Vi i SKEN vill också känna de som nominerar och de som kandiderar litet närmare på pulsen och planerar också möten för sådana diskussioner.

 

EU + RELIGION = SANT? Så hade vi rubricerat seminariet som blev inställt i början av december. Vi återkommer till detta intressanta ämne och planerar hålla seminariet med Suzanne Jenner, Kyrkornas EU-kontor, som inledare kvällen den 5 mars i stället. Inbjudan kommer senare.

 

Förvarning: Årsmötet i SKEN kommer att hållas den 19 februari. Kallelse sänds under senare delen av januari.

 

Och en vädjan: Betala gärna medlemsavgiften innan det gått ett långt stycke in på det nya året. Avgiften, 100 kr, kan sättas in på SKENs plusgirokonto 440 10 32 – 2. Glöm då inte att notera namn och övriga kontaktuppgifter.

 

TACK för det gångna året och GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Margit Wallstén

ordf SKEN

 


 

SKEN hösten 2012

Vi började ‘terminen’ i stor stil med uppskattat besök från Tyskland och information om det innevarande cypriotiska ordförandeskapet i EU, varefter vi fick möjligheten att delta i Cyperns firande av nationaldag den 1 oktober på en mottagning på Europahuset.

 

Efter denna inledning på hösten återkommer vi i SKEN med seminarier på Europahuset i slutet av november; jag har tidigare informerat om att vi haft kontakt med Europaparlamentariker för att, i samarbete med Europaparlamentets Informationskontor i Sverige, få till stånd ett par seminarier i höst. Äntligen har datum blivit bestämda, tyvärr för många av oss ligger tillfällena nu tätt och inträffar först i slutet av november. Den 23november gästas vi av Anna Maria Corazza Bildt och den 29 november kommer Mia Åsenius, kabinettschef hos vår svenska kommissionsledamot Cecilia Malmström. Sätt gärna in dessa två datum i era kalendrar. Bägge mötena börjar kl 17.30. De kommer att ge oss möjlighet att vid första tillfället framför allt lyssna till och diskutera såväl mat, kvinnofrågor som övrigt aktuellt inom EU och vid andra tillfället är det migrationsfrågorna som står på agendan. Inbjudan med närmare detaljer utsänds vid månadsskiftet oktober - november.

 

Kvällen den 6 december arrangerar SKEN på Mäster Olofsgården, som tidigare förvarnats om, det sista seminariet för året. Vid det tillfället tar vi upp frågor kring Kyrkorna i Europa, vad gör de, vad betyder de etc. Inledare vid det tillfället är vår SKEN-medlem Suzanne Jenner, verksamhetschef vid kyrkornas EU-kontor. Det blir då också tillfälle till ‘julmingel’ och diskussion om programpunkter framöver. Inbjudan med mer detaljer kommer senare.

 

I väntan på dessa aktiviteter vill jag påminna om Europarörelsens seminarium på Europahuset den 11 oktober kl 18, då våra SKEN-medlemmar Silvia Viforr och Ewa Hedlund, medverkar med tankar kring europeisk identitet.

 

INBJUDAN

Stolthet och fördom – utställning om kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige

 

Och till sist – vad sägs om att besöka Nationalmuséet och dess utställning Stolthet och fördom? Detta är en utställning om kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige under 1700- och 1800-talen och deras möjligheter.  Från att ha varit beroende av mäns välvilja för att nå framgång gick kvinnorna mot en mer professionell yrkesroll.

 

SKEN föreslår att vi den 18 oktober träffas för en eftermiddag/kväll i sällskap med dessa kvinnliga konstnärer. Entrén till utställningen på Nationalmuséet sker individuellt och bekostas av var och en. De som kan, träffas utanför hörsalen till en introduktionsföreläsning kl 13.00 (lämpligt vara där en kvart före denna tid) där Inger Wiik väntar med SKEN-skylt och kaffebiljett som SKEN bjuder på till de första 15 som anmäler sig till detta tillfälle. Efter introduktionsföreläsningen samlas vi på restaurangen för att sedan ta oss till själva utställningen, som man ser så som man själv vill, alltså ingen guidad visning och heller ingen samlad tropp (om man inte vill, förstås). OBS Anmälan till Inger Wiik i.wiik@comhem.se senast den 16 oktober.

 

Kan man inte komma kl 13, kanske man kan vara med på kvällen då det är guidad visning kl 18.00 och innan dess se den introduktionsfilm som gjorts inför föreställningen. Mellan kl 16.15 och 16.45 kommer Inger, försedd med SKEN-skylt, att finnas på plats precis innanför entrén till hörsalen, och från kl 17.50 finns Inger tillgänglig vid hissen upp till utställningen.

 

Hälsningar

Margit Wallstén

ordf SKEN


 

 

Efter sommaruppehållet

‘Höstterminen’ har startat ovanligt tidigt för SKEN och dess medlemmar i år. Redan den 28 augusti möttes ett 25-tal medlemmar med åtta tyska kvinnor från Hessen, Tyskland, för att diskutera och jämföra utvecklingen av jämställdheten i våra bägge länder, utbyta erfarenheter och idéer om framtida verksamhet och samarbete. Det var ett trivsamt och livligt  möte med diskussion i smågrupper. Personliga kontakter knöts. Ett särskilt tack riktas till Kaj Fölster som förmedlade kontakten till sina tidigare kollegor och vänner i tyskt jämställdhetsarbete!


Den 4 september hade SKEN tillsammans med medlemmar i Svenska Paneuropaföreningen och Den svenska Europarörelsen förmånen att få lyssna till Melina Savva, Cyperns ambassad i Stockholm, då hon föredrog prioriteter i det pågående cypriotiska roterande ordförandeskapet i EU. Det är första gången som Cypern innehar denna position. Republiken Cypern, dvs hela ön, blev medlem i EU år 2004, men företräds i det europeiska arbetet av den södra, grekcypriotiska delen av ön. Melina Savva tog upp denna problematik under mötet även om det inte blev någon djupare diskussion i ämnet. Frågan är fortfarande svårlöst och mycket infekterad och inbegriper vid sidan av Cyperns bägge delar såväl Turkiet som Grekland och hela EU. Turkiet erkänner inte Cypern som nation.


Den officiella logotypen för det cypriotiska ordförandeskapet anspelar på både Cypern som ö, innehåller den blå färgen från EU likaväl som kopparfärg och grönt från den cypriotiska flaggan och ljusblått som havet och himlen därovan. Den är formad som en båt med segel och som en duva – den universella fredssymbolen; Cypern ligger och har alltid legat som en knutpunkt i kontakterna  mellan Europa, Asien och Afrika. Cypern strävar efter att genomföra ett realistiskt och ambitiöst ordförandeskap som sista land i den trio som verkat med Polen och Danmark som företrädare och samarbetspartners.


Ett centralt budskap i Cyperns ordförandeskap kan sammanfattas i orden För ett bättre Europa (Towards a Better Europe); ett Europa som ska vara mer effektivt och hållbart (ekonomiskt och miljömässigt) och än mer relevant för de enskilda medborgarna inom Unionen, för dess grannar och övriga delar av världen. Cypern kommer att arbeta hårt för att få till stånd en överenskommelse vad gäller EUs budget (2014 – 2020); ett arbete som påbörjats tidigare och som bör/måste slutföras under ordförandeskapet. Ordförandeskapet strävar efter att ge grunden för ökad tillväxt inom EU samtidigt som en finansiell stabilitet säkras i medlemskretsen. Cypern verkar vidare för en integrerad policy i sjöfartsfrågor och för ett åldrande utan krämpor. Jämställdhetsfrågor tas också upp av Cyperns ordförandeskap, och man hoppas på att få ett beslut om att år 2015 utses som ett år som uppmärksammar och bekämpar våld mot kvinnor. Även frågan om undernärda barn finns på dagordningen. Cypern som önation känner dessutom starkt för Island och dess ansökan om medlemskap i EU; denna fråga finns högt uppe på dagordningen liksom frågor om Västra Balkan, Serbien etc.


För mer information om det cypriotiska ordförandeskapet detta halvår hänvisas till dess hemsida www.cy212.eu


Och för information om kommande aktiviteter och inbjudningar via SKEN hänvisar jag till att löpande följa oss på denna vår hemsida www.europanatverk.se och de utskick som görs.


Vid pennan

Margit Wallstén

ordf SKEN 

Information om det cypriotiska ordförandeskepet i EU

Den 4 september på eftermiddagen hade SKEN:s medlemmar möjlighet att få information om det pågående cypriotiska ordförandeskapet i EU. Vi träffades på Europahuset tillsammans med Svenska Paneuropaföreningen.

 


 

Besök från Tyskland 

Tisdagen den 28 augusti träffades vi på Mäster Olofsgårdens Kafé för samtal med tyska vänner som arbetar med jämställdhetsfrågor i Tyskland. Bakgrunden till denna inbjudan var att Kaj Fölster, aktiv SKEN-medlem och skribent, numera sedan flera år bosatt i Sverige, men som länge var aktiv både som jämställdhetsombud och som enhetschef i Hessiska social- och arbetsmarknadsministeriet med ansvar för jämställdhetsfrågor fick besök av före detta kollegor från tyska delstaten Hessen. De ville gärna lära mer om svenska förhållanden och vi fick möjlighet att ta del av hur läget är i det stora EU-landet Tyskland. I samband med ny tysk författning efter Återföreningen för drygt tjugo år sedan skrevs det in att varje kommun i landet måste ha ett jämställdhetsombud (Equality Officer) i enlighet med rekommendationer i samband med FNs kvinnokonferens i Nairobi 1985. Samtliga politiska partiers kvinnoförbund stöttade detta och de tillsatta ombuden har många olika uppgifter inom såväl förvaltning som utåt i samhället.

 

 


Ett återSKEN i försommartid - Ordförandebrev den 9 juni 2012

Det var en tid när jag fick höra många mer eller mindre fyndiga varianter på SKEN och jag försökte hitta användningsområden och ordlekar när det kunde passa in. Till glädje och fromma för er som läser mina epistlar så är det numera inte så ofta som jag fastnar i detta mitt beteende. När jag nu skulle samla mig till sommarbrev och återspegling av vad som förevarit under vintern och våren sjönk jag dock som ni kan se tillbaka i detta.

 

SKEN har, som jag ser det, haft en bråd tid denna vinter och vår. Vi hade ett intressant medlemsmöte precis innan årsskiftet med många uppslag och idéer om vad som kan göras framöver för medlemmarna och i försök att sprida information om och öka engagemanget i Europafrågor i vidare kretsar. Det är en diger lista för inspiration och framtida verksamhet.

 

Vi har sedan dess haft ett par seminarier där vi gått vidare med de uppslag som gavs. Vi har lyssnat till europaministerns politiska sakkunniga Jenny Sunesson, då hon berättade om aktuella frågor i EU-arbetet och då särskilt tog upp olika jämställdhetsaspekter i detta. Den Heliga Stolen och kanske framför allt dess verksamhet i internationellt samarbete i kvinnofrågor/jämställdhet var ämne för en het diskussion tillsammans med Sveriges ambassadör till den Heliga Stolen och Malta, Ulla Gudmundson. Både dessa seminarier och rapport från SKENs årsmöte i slutet av februari med inledningsanföranden om den ekonomiska situationen i EU från Erik Dagerbeck, EU-kommissionen i Sverige, och Magnus Bohnekamp, Europaparlamentets informationskontor i Sverige, har presenterats imedlemsutskick via nätet och på föreningens hemsida www.europanatverk.se På hemsidan kan man för övrigt läsa mer om aktuella och genomförda aktiviteter i SKEN.

 

Vi har nu på senvåren såväl besökt den danska ambassaden med information från den danska ambassadören, Kirsten Malling Biering, om nuvarande danska EU-ordförandeskapets prioriteringar och program, och hur det hittills genomförts med endast drygt en månad kvar av ordförandeperioden, som varit på teater och sett en intressant och unik iscensättning av Fröken Julie på Strindbergs Intima Teater. Dessutom besökte vi en eftermiddag det europeiska smittskyddsinstitutet, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), där vi fick en intressant inblick i smittskyddsrisker, vaccinationsmöjligheter och organisationsuppbyggnad för krissituationer och bekämpning vid omfattande smittorisker.

 

Dessemellan bidrog SKEN med ett digert bokbord i samband med firandet av Europadagen den 9 maj på Europahuset i Stockholm. Vi kunde då också presentera en lista på intressanta ’Europaböcker’ och lanserade möjligheten att bidra tillsammans med SKEN till nominering till det Europeiska Jämställdhetsinstitutets (EIGE) kalender Women Inspiring Women för år 2013. Denna möjlighet presenterades också på vår hemsida. Tyvärr kom det inte in särskilt många förslag, men på det senaste styrelsemötet enades vi om att insända två nomineringar: Anna Ekström, numera GD på Skolverket, och Wanja Lundby Wedin, avgående ordförande i LO. Detta bland många andra av deras meriter.

 

SKEN är som ni alla vet medlem i Sveriges Kvinnolobby (nedan kallad Lobbyn, som jag vet oftast självt använder beteckningen SKL, vilket dock i min – tidigare – värld står för en helt annan, levande och aktiv organisation och jag har svårt att skriva då det inte särskiljer organisationerna åt) och ingår därmed via Lobbyn i European Women’s Lobby, EWL. På senaste årsmötet för Sveriges Kvinnolobby invaldes Elvy Svennerstål i styrelsen för Lobbyn samt föreslogs som delegat i generalförsamlingen i EWL. Elvy är numera således såväl ledamot i SKENs som Lobbyns styrelser. Elvy har också fått plats i Lobbystyrelsens arbetsutskott. Vi gratulerar Elvy till detta och önskar henne all framgång i arbetet. Vi i SKEN vill på alla sätt stödja henne i detta. Det är ett omfattande uppdrag

som vi hoppas ska bidra till fördjupat kunskapsutbyte mellan de tre organisationerna (SKEN, Lobbyn och EWL).

 

SKEN ingår också i Mäster Olofsgårdens medlemskrets och seminarieverksamheten har vid flera tillfällen förlagts till dess Kafé. Det ger SKENs medlemmar möjlighet till tidig information om gårdens aktiviteter som exempelvis Gamla Stansloppet, till vilket SKEN även i år bidrog med ett par funktionärer. Inför julen återkommer så Gamla Stan’s Levande Julkalender med lucköppning varje dag under december fram till Julafton.

 

Men nu blir det sommar och sommarledighet även för SKEN och dess medlemmar! Vi har dock en hel del aktiviteter på gång inför hösten, även om jag inte nu kan ge exakta datum för dessa. I september kommer SKEN tillsammans med Svenska Paneuropaföreningen att genomföra ett informationsmöte kring Cyperns första EU-ordförandeskap med deltagande från ambassaden i Stockholm. Likaså kommer Sveriges Kvinnolobby (i kontakt med SKEN) att den 24 september ha ett informationsmöte på Europahuset om EU 2020 och jämställdhetsfrågor i EU. Senare under hösten planeras starten i en seminarieserie med i första rummet nuvarande kvinnliga europaparlamentariker från Sverige inför valet till Europaparlamentet år 2014. Aktiviteter inför detta val kommer utan tvivel att färga en stor del av verksamheten i SKEN under de närmaste åren.

 

Det finns också planer på genomförande av en höstlig pendang till Europadagen tillsammans med Svenska Paneuropaföreningen och Europarörelsen i Stockholm, som hoppas kunna byta namn till Svenska Europarörelsen inom kort. Detta har diskuterats genomföras i form av seminarium/-er samt öppet hus på central plats i Stockholm förhoppningsvis på Europahuset.

Tack för ett aktivt och intressant första halvår 2012.

 

Med många varma sommarhälsningar

Margit Wallstén

Ordf SKEN

 


 

Besök på ECDC

Den 4 juni fick SKEN:s medlemmar möjlighet att besöka det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, The European Center for Disease Prevention and Control. Vi fick en intressant inblick i smittskyddsrisker, vaccinationsmöjligheter och organisationsuppbyggnad för krissituationer och bekämpning vid omfattande smittorisker.


 


Den Heliga Stolen och kvinnosynen

Den 26 april 2012 hade SKEN glädjen att se ambassadör Ulla Gudmundson som gäst. Ulla Gudmundson är Sveriges sändebud till Den Heliga Stolen och Malta sedan drygt tre år tillbaka. Hon berättade om den Heliga Stolen och på  begäran från oss i SKEN  framför allt om dess engagemang i internationella organisationer och konferenser där frågor om kvinnors rätt till sina kroppar och frågor om reproduktion står på dagordningen. Svenska företrädare är ofta starkt kritiska till de synpunkter som framförs av den Heliga Stolen och det sätt på vilket den Heliga Stolen påverkar representanter från andra länder. Ulla informerade om den Heliga Stolens ökade engagemang i de internationella organen och gav exempel på olika ställningstaganden från den katolska kyrkans sida och hur dessa förändrat sig, om än långsamt, över tiden. Vi diskuterade frågornas hantering på principiellt plan av den Heliga Stolen och på vardaglig nivå inom en aktiv katolsk kyrka. Det blev en livlig frågestund och debatt om Påveämbetets ställning, celibat, lydnadskrav, abort, HIV/AIDS, kondomer, kvinnliga teologer mm, en debatt som kunnat fortsätta långt utöver den tidsram som ett kvällsseminarium medger.


Vid pennan

Margit Wallstén

Ordf SKEN


 


SKEN-kväll den 20 mars 2012

Drygt 20-talet medlemmar i nätverket hade nöjet att träffa och lyssna till Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig hos Europaminister Birgitta Ohlsson, tisdagen den 20 mars. Jenny inriktade sig främst på att diskutera jämställdhet och förhållandet för kvinnor i Europa och inledde med att deklarera att hon är feminist och att hon gärna ser att det vore fler i Sverige som beskrev sig som sådan. En feminist ser och vill ändra på den könsmaktsfördelning som råder i samhället där gruppen kvinnor behandlas olikt mot gruppen män, menade Jenny. Med den definitionen tror jag att Jenny fick fler i salen som tidigare ryggat för termen att framöver beteckna sig som feminister. Den röda tråden i Jennys anförande handlade om makt: makt över kroppen, makt över plånboken, makt över samtid och framtid.


På många håll i Europa är kvinnors makt över den egna kroppen ytterst begränsad och Jenny gav exempel på hur nationella lagar, traditioner och religion t ex begränsar möjligheter för våldtagna kvinnor (ofta mycket unga kvinnor och barn) att få vård och abort. Jenny såg jämställdhet mellan könen som en ’vaccination mot barbariet’. Makten över plånboken är även den på många håll begränsad; det finns inte betalt arbete att tillgå trots att kvinnorna i Europa är väl utbildade. Uttryck har myntats som att Europa har världens bäst utbildade hemmakvinnor och det har beräknats att BNP i för hela EU skulle öka med 27 procent om kvinnorna i Unionen befann i betalt arbete i lika stor utsträckning som män gör. Vad gäller makten över samtiden och framtiden så påpekade Jenny att det är alltför få kvinnor i ledande positioner i Europa. Här måste politiken gå före med ökad representation av kvinnor i såväl parlament och regeringar som på regional och lokal nivå. Börsstyrelser är en annan fråga och ett område att diskutera. Jenny påpekade att statistiken är en av jämställdhetens bästa vänner; fakta kan uppvisas. (Här kan noteras att det finns intressant svensk jämställdhetsstatistik påen ny portal via SCB: www.scb.se/jamstalldhetoch att EIGE, det europeiska jämställdhetsinstitutet i Vilnius är i färd med att utarbeta gender equality index och statistik,www.eige.europa.eu. OECD har också en intressant databas i ämnet, www.oecd.org/gender/equality).


Inledningen följdes av intressant och livlig debatt där framför allt frågor kring (köns)kvotering togs upp. För- och nackdelar, hur kan vi öka kvinnors representation i beslutande och strategiska församlingar. En diskussion som inte avslutades och som kommer att återupptas på flera olika sätt under kommande år av oss i SKEN också.


Vid pennan

Margit Wallstén

ordf SKEN
EUROKRISEN sedd från två håll

Hur hanterar vi EUROKRISEN? Den frågan försökte Erik Degerbäck, presschef vid EU-Kommissionens representationskontor i Sverige, och Markus Bonekamp, tf chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige, besvara i samband med årsmötet för SKEN den 21 februari. De bägge herrarna hade fått den intrikata uppgiften att försöka beskriva hur EUROKRISEN hanteras/ -ts från såväl EU-Kommissionen som Europaparlamentet under senare tid. De bägge institutionerna arbetar ofta hand i hand men inte alltid i takt. Och det kan ta tid att komma till beslut!


Erik Degerbäck inledde med att påminna om Kommissionens roll när det gäller att få ordning på medlemsländernas budgetar och konstaterade att det är upp till medlemsländerna genom Rådet tillsammans med Europaparlamentet att fatta beslut om åtgärder. Kommissionen bistår med konstruktiva råd hur man kan nå en minskning av underskott, inflation och få en anpassning till konvrgenskriterierna. Ett koordineringsarbete krävs för att man ska kunna öka investeringar och sysselsättning, få den interna marknaden att fungera bättre, inte minst service sektorn. Det största bristvaran är förtroende, menade Degerbäck, och detta måste återställas. Bankernas eget kapital måste stärkas och en sk brandvägg skapas för att hindra att problemen förvärras.  Greklandsproblemet har varit det i särklass största problemet. Kommissionen har framlagt förslag till förebyggande åtgärder för att övervaka och koordinera budgetpolitiken. Den första rapporten i det sk sex-packet , Alert Mechanism Report, har nyligen lagts fram. Excessive Deficit Procedure kommer att tillämpas vid alltför höga underskott, och ekonomiska sanktioner kan införas mot Euroländer.


Markus Bonekamp konstaterade i anslutning till detta att flera medlemsländer menat att de förslagna åtstramningarna är alltför kraftiga och minskar möjligheterna att få en ände på problemet med skuldkvot. Europarlamentet har i stället kommit med förslag i fyra delar som man anser kan förbättra situationen och ge möjligheter till minskade skulder och höjd BNP


  1. Införandet av en skatt på finansiella transaktioner, 1,1% på varje transaktion, liknande den som är känd i Sverige som sk valpskatt eller tobinskatt
  2. Införandet av euro-stabilitetsobligationer där alla länder tillsammans ställls som ansvariga. Tyskland, Nederländerna och Finland var emot detta förslag.
  3. Skapandet av ett europeiskt kreditvärderingsföretag som är oberoende av de amerikanska  värderingsföretagen.
  4. Skapandet av en tillväxtstrategi speciellt riktad mot de 45 miljoner arbetslösa ungdomar, som skulle erbjudas lärlingsplats eller utbildning


Och som slutkläm underströk Markus Bonekamp att Europaparlamentet vill vara med i processen, det vill inte lämnas utanför eller endast få möjligheten att kommentera eller kritisera i efterhand.


Vid pennan

Elvy Svennerstål och Margit Wallstén
Årsmöte i SKEN den 21 februari 2012

Kvällen den 21 februari höll SKEN sitt årsmöte avseende verksamheten år 2011. Ett 30-tal medlemmar hade infunnit sig för att till att börja med lyssna till Erik Degerbäck, presschef, EU-Kommissionens representationskontor i Sverige, och Markus Bonekamp, biträdande chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige, när de gick igenom hanteringen av EURO-krisen sett från de bägge institutionerna. De var väl överens men betonade olika delar av de paket som presenterats under senare tid och som det stått mycket att läsa om i dagspressen. De underströk behovet av ett långsiktigt agerande och inte bara se till en räddning i nuet. En närmare redogörelse för deras anförande kommer att presenteras på hemsidan inom kort. Många ville gärna se en fortsatt diskussion under kvällen, men årsmötesförhandlingarna måste också få sin tid och vi hoppas kunna återkomma till en fortsatt diskussion med representanter för de bägge EU-institutionerna vid senare tillfälle.


Årsmötet förlöpte i god stämning. Valberedningen hade varit i full aktion för att finna ersättare till de personer som av arbets- och hälsoskäl sett sig nödsakade att lämna styrelsen efter enbart en styrelseperiod eller i förtid. Birgit Flening, Karin Flordal och Rebecka Glaser tackas hjärtligen för deras arbete i styrelsen. Glädjande är att de trots avgång ur denna kommer att vilja vara kvar och aktivt arbeta förutveckling av verksamheten. Även My Muratori, som skött hemsidan, kommer till följd av flytt utomlands inte att kunna fullgöra detta framöver. Ett hjärtligt tack också till My!


Den valda styrelsen innefattar Margit Wallstén, ordförande, och ledamöterna Cecilia Silfwerbrand, Elvy Svennerstål, Marie-Louise Thorsén Lind, Silvia Viforr, Gabriele Winai Ström och Inger Wiik med Amila Konjhodzic som adjungerad till styrelsen som ansvarig för hemsidan.


Inge-Gärd Kihlgren kvarstår som revisor även nästa år. Valberedningen kvarstår också oförändrad och består av Elisabeth Lagerlöf, sammankallande, Lena Hokfelt och Gunnel Westman.


Efter kort genomgång av programplanerna under våren då det kommande seminariet den 20 mars tillsammans med Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig hos Europaminstern, presenterades liksom ett möte med ambassadör Ulla Gudmundson, svenskt sändebud vid den Heliga Stolen och Malta, den 26 april förannonserades, avslutades så kvällen med en buffé.


(Inbjudningar till seminarier liksom information om övriga arrangemang i SKENs regi återfinns löpande på hemsidan.)