Aktiviteter

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

SKEN är även medlem i Sveriges KvinnolobbyMäster Olofsgården

SVENSKA KVINNORS

EUROPANÄTVERK


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Aktuellt i SKEN

Dubbelklicka här
Cecilia Malmström Årets Europé
Cecilia Malmström har utsetts till Årets Europé 2020. Utmärkelsen utdelas i samband med Europadagen 9 maj som i år genomförs den 8 maj
Utmärkelsen Årets Europé ska gå till en person som har verkat för att överbrygga gränser och avstånd mellan Europas folk. Den har tidigare tilldelats kulturpersonligheter som Theodor Kallifatides, Ulf Lundell och Richard Swartz, samt till politiker som Anita Gradin, Anna Lindh och Carl Bildt. Men också till andra inspirerande individer så som Hédi Fried. Förra året utsågs klimataktivisten Greta Thunberg till Årets Europé.
Cecilia Malmström har under lång tid visat stort intresse och engagemang för Europafrågor. Hon doktorerade i statsvetenskap på en avhandling om regionala partiers roll i Europa (1998), har varit ledamot i Europaparlamentet (1999-2006), svensk EU-minister (2006-2010) och ledamot i EU-kommissionen (2010-2019).
I alla dessa olika roller har Cecilia Malmström med övertygelse och kraft försvarat demokrati, rättsstatens principer och mänskliga fri- och rättigheter i Europa. Som EU-kommissionär med ansvar för unionens utrikeshandel gjorde hon viktiga insatser för att värna ett öppet, globalt och regelbaserat multilateralt handelssystem.
Under senare år har EU präglats av en lång rad kriser. Mer än någonsin behövs det människor som försvarar de värderingar som ligger till grund för samarbetet. Cecilia Malmström är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Året Europé.
Årets Europé 2020 har utnämnts av en jury bestående av Robert Cloarec, ordförande för Svenska Europarörelsen, Walburga av Habsburg Douglas, ordförande Svenska Paneuropaföreningen, Siw Warstedt, styrelseledamot Svenska Kvinnors Europa Nätverk, och Johanna Stephan, Europa Direkt Södertälje.

6 april 2020


DEN GRÖNA GIVEN från EU ANGÅR SKENSKEN inkluderar den av EU antagna utsagan om en rådande klimatorättvisa mellan könen. Att kvinnor konsumerar (och därmed förorenar) mindre än männen, men be-talar samma pris som de sistnämnda.

Ursula von der Leyen-kommissionen presenterade den 11:e december den Gröna given som ska göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till år 2050 i enlighet med Parisavtalet. Att uppnå detta skulle enligt IPCC eller den Internationella Klimatpanelen minska den globala uppvärmningen i decennier.


Målet är, att hejda den globala uppvärmningen under +2° och helst inte mer än +1.5°. I given finns också en tidsplan för genomförandet. 25% av EU:s budget har avsatts för satsningen. 100 biljoner euro av medlen utgör en fond som ska underlätta för regioner med stora utmaningar vid förverkligandet av politiken. Given beräknas kosta 260 biljoner euro, eller 1.5% av 2018 års GDP. Den Europeiska Investeringsbanken samt Klimatbanken kommer, att vara delfinansiärer.

Vissa länder som Finland t.ex. har redan kommit långt med sin nationella klimatplan och når målet om koldioxidneutralitet före hela EU. Andra länder har svårare, att uppnå målet som t.ex. Polen som är ett starkt kolberoende land. Den gröna given omfattar alla samhällssektorer och skall främja den cirkulera ekonomin, förbättra människors hälsa och livskvalitet, ta hand om naturen och inte lämna någon på efterkälken.

Ursula von der Leyen sade i december 2019:
– Den europeiska gröna given är vår nya tillväxtstrategi för en tillväxt som ger mer än vad den tar, säger ordförande Ursula von der Leyen. Den visar på hur vi kan förändra vårt sätt att leva och arbeta, producera och konsumera, så att vi lever hälsosammare och gör våra företag innovativa. Vi kan alla delta i om-ställningen och vi kan alla dra fördel av möjligheterna. Vi hjälper vår ekonomi att bli världsledande, om vi agerar först och agerar snabbt. Vi är fast beslutna att lyckas för vår planets skull och för livet på den, för Europas naturarv och biologiska mångfald, för våra skogar och våra hav. Genom att visa resten av världen hur man kan kombinera hållbarhet och konkurrenskraft kan vi övertyga andra länder att agera tillsammans med oss.
Frans Timmermans, vice ordf. och tidigare klimatkommissionär sade:
– Vi är i ett klimat- och miljönödläge. Den europeiska gröna given är en möjlig-
het, att förbättra vårt folks hälsa och välbefinnande genom att ställa om vår ekonomiska modell. Vår plan går ut på att minska utsläppen, återskapa friska naturliga omgivningar, skydda djurlivet, skapa nya ekonomiska möjligheter och förbättra människors livskvalitet. Vi har alla en viktig roll att spela, och varje bransch och land kommer att delta i omställningen. Det är vidare vårt ansvar att se till att omställningen blir en rättvis omställning och att ingen lämnas på efterkälken när vi genomför den europeiska gröna given.


Mot en ren, cirkulär ekonomi


Den gröna given beskrivs ofta som en färdplan med åtgärder som främjar ett effektivt resursutnyttjande genom att ställa om till en ren, cirkulär ekonomi och hejda klimatförändringarna, återta förlorad biologisk mångfald och minska för- oreningarna. Den specificerar vilka investeringar som behövs samt vilka fi- nansieringsverktyg det finns, att tillgå. Den förklarar hur EU kan uppnå en rätt-vis omställning för alla. Alla sektorer omfattas av den, särskilt transport, energi, jordbruk, byggnader och sådana industrier som stål, cement, IKT, textilier och kemi-kalier.
Den första europeiska klimatlagen lades fram i mars 2020 och den 3:e beslöts, att Jytte Guteland (s) ska vara huvudförhandlare och ansvarig för den. Klimatlagen är ett bindande, övergripande juridiskt ramverk som ska säkerställa, att klimatneutrali-tet uppnås. Guteland till VÅR POLITIK:
– Förväntningarna är stora inför det förslag som EU-kommissionen ska presentera imorgon. Jag förväntar mig att EU skärper klimatkraven så att utsläppen minskar med minst 55 procent redan från år 2030. Lika viktigt är att alla EU-länder och sektorer i samhället bidrar och tar sitt ansvar så att utsläppen minskar tillräckligt. För mig är det också en självklarhet att klimatomställningen måste ske på ett hållbart och socialt rättvist sätt, för alla människor och hela samhället, avslutar Jytte Guteland (S).

Enligt planen skulle kommissionen presentera en strategi för industrin i mars, liksom en aktionsplan för den cirkulära ekonomin. Den ska i synnerhet fokusera på resurs-krävande sektorer som textil, konstruktion, elektronik och plaster. EU:s strategi för biologisk mångfald ska också framläggas i mars. Den europeiska klimatpakten för medborgarsamtal och -röst ska också starta i mars. Enligt tidsplanen för den Gröna Given ska man i sommar lägga fram en plan för, att öka EU:s Klimatmål 2030 till 50% ansvarsfullt och mot 55% ansvarsfullt. Vidare en strategi för kemikalier med ett
hållbarhetsmål. Världens utsläpp av växthusgaser var för övrigt högre än någonsin förra året.

EU vill minska föroreningarna i luften och vattnet samt de föroreningar som kemika-lieanvändandet förorsakar. Idag dör fler än 400 000 människor i förtid på grund avluftföroreningarna. EU:s plaststrategi om avskaffandet av engångsplaster startade våren 2019 och skall minska förekomsten av plaster i haven. Samtidigt har kraven på, att fånga upp kringdrivande sk spökfiskenät skärpts.
Bindande klimatmål för 2020 är, att
- att minska växthusgasutsläppen med 20% (i jmf. Med 1990-nivån)
- att 20% av EU:s energi är förnybart (en fördubbling i jmf. Med 2010)
- att energieffektiviteten förbättras med 20%

EU-kommissionen har öppnat internetsidan Have Your Say för medborgarkonsulta-
tioner.


95% av européerna anser det viktigt, att skydda miljön och 8 av tio européer menar, att miljöskydd kan medföra ekonomisk tillväxt. Det finns således att starkt medborgerligt stöd för den gröna given. De nationella, svenska klimatmålen sågades av det Klimatpolitiska Rådet den 12.3, eftersom politiken inte når klimatmålen och dessutom saknas en plan framåt för hur de ska nås.


SKEN BLIR GRÖNARE  


Vid årsmötet i februari beslöt SKEN, att beakta den gröna given och klimatmål-en i sin verksamhet. Det kan innebära, att möten och konferenser blir hållbarare genom digitalisering och minskade pappersmängder, ekologisk mat och mellanmål under möten och konferenser liksom, att resor med tåg och kollektivtrafik prioriteras. Utöver detta vill SKEN undersöka ifall ett nordiskt samarbete med jämställdhetsinriktning i hållbarhetsfrågor är möjlig.
Vid den planerade RIGA-konferensen finns utrymme för hållbara aktiviteter och sam-
tal med civilbefolkningen om vad som görs och vad som behöver göras för miljön och klimatet. Tanken är, att erfarenheterna redovisas i en kommande i skrift


IN THE NAME OF BALTIC-NORDIC GENDER EQUALITY”.


För SKEN den 25.4 2020

Armi Janhunen


Hej!

Corona tider! Ganska många dagar och veckor har vi nu levt med Corona epidemin. Och länge till skall det pågå!

Till en början tog jag det inte så allvarligt men vartefter rapporterna blev allt svårare så från den 5 april är jag frivilligt i karantän.

Jag är sedan slutet av februari i Ljunghusen vid Falsterbo kanalen i Skåne. Min man jobbar som rektor i Skene i Västergötland så jag är här i veckorna med min hund. Tur att min son med familj bor nära här så jag är inte socialt helt avstängd! Normalt bor jag i Täby.

Vår hemsida (www.svenskakvinnorseuropanaetverk.se) besöktes drygt 14 tusen gånger det senaste året över hela världen. Mycket glädjande!

För att möta det intresset kommer vi att skriva texter dels på svenska och dels på engelska.

Tur att vi har hemsida att kommunicera till alla som besöker oss. Nästa gång blir det på engelska.

 

Vilket är ditt intresse av att vara med och påverka vårt samhälle och hur vi lever? EU:s beslut påverkar oss mycket!

SKEN har drivit på att fler kvinnor ska vara med i beslutande EU organ och glädjande är att Ursula von der Leyen 1 december 2019 tillträdde till EU kommissionens ordförande. EU:s nya jämställdhetsstrategi 2020–2026 är redan beslutad och kommer att inspirera och styra alla EU- länder/medborgare till ökad jämställdhet.

Ökat våld i nära relationer rapporteras från flera länder bla Frankrike där utsatta kvinnor kan erbjudas hotell för att komma från hemmet.

SKEN vill ha fler medlemmar för att göra vår röst mer hörd och lyssnad på! Medlemsavgiften är 150 kr /år och betalas till bg 44410322.


Efter vår lyckade konferens på Europahuset i november 2019 där vi uppmanades att driva två jämställdhetsfrågor:

  1. minska våld mot kvinnor och
  2. ökad jämställdhet på landsbygden i Norden och Baltikum. Se statements!

Styrelsen i SKEN har tillsammans med Föreningen Norden i Sverige och på Island, Norden International och Östersjöfred, Nordens Kvinneuniversitet, Norge ansökt om projektmedel hos NIKK (Nordisk Information för kunskap om kön) hos dess Nordiska Jämställdhetsfond. Ansökan gäller utökat samarbete med de Norden och baltiska länderna om ökat samarbete i ett jämställdhetsprojekt!


Kroatien är 1 jan- 30 juni 2020 är EU:s värdland. Skens besök på Kroatiens ambassad under våren ställs in.! Vi återkommer om besök på Tysklands ambassad ht 2020.

 

Välkommen till SKEN!


Ljunghusen, Skåne  20 april 2020


Bästa hälsningar

Cecilia

Ordförande i SKEN

 

 


Skens årsmöte den 15 febrauri 2020 innebar en nystart efter den Baltisk-Nordiska konferensen "Initiative for Baltic-Nordic civil society cooperation" den 14 november som SKEN inbjöd till i Europahuset. Se inbjudan och uttalande av talarna och konferensdeltagarna. Du hittar allt under fliken 2019.
Årets Europé 2019 - Greta Thunberg


Motiveringen för vinnaren av  2019 års Europé är;


Europa står inför utmaningar som kräver samarbete och gemensamma medel för att kunna lösas.


Greta Thunberg har lyckats mobilisera en hel generation. Från en ensam skolelev som strejkar för klimatet till en opinionsbildare av rang, från Stockholm till Bryssel, Davos och världen. Med sin ärlighet och sitt mod har hon utmanat, kritiserat och ifrågasatt makthavare i sin kamp om en bättre, mer hållbar värld. I en tid då gemensamma värderingar utmanas lyser Greta klar för de yngre och för Europa. Därför är Greta Thunberg Årets Europé!


Greta Thunberg kommer att hedras vid en traditionsenlig ceremoni i samband med Europadagens firande i Stockholm 9 maj.


Klicka här för att ta del av tidigare pristagare.


SKEN – Svenska Kvinnors Europa Nätverk!

Vi behövs nu mer än någonsin, då upproret me#too, bevisar att jämställdhetsarbetet är viktigt och behöver breddas både i Sverige och i andra länder.


Vad gör SKEN?


SKEN arbetar med att utveckla systerkontakter med våra länder runt Östersjön. Vi har etablerat samarbete med Finland och Litauen. Estland och Åland är näst på tur. Vi anordnar ambassadbesök– Rumänien är EUs värdnation våren 2019.


Andra aktiviteter som vi brukar ha är studiecirklar. Den senaste studiecirkeln handlade om SKENs bok – Kvinnornas EU.


SKEN anordnar också semniarier. Ett viktigt semnarium som vi hade under 2017 handlade om EU:s sociala pelare där jämställdhet ingår. Klicka här för att ta del av anteckningarna. Under rubriken Aktiviteter - 2018 kan du ta del av bilder från ett seminarium men samma tema på Europahuset.


Sken är också med och utser Året Europé.Jag hoppas du vill deltaga i våra aktiviteter och betala SKENs blyga medlemsavgift på 150 sek för 2018.


SKENs plusgiro nr : 44410322.


Med vänlig hälsning

Cecilia Silfwerbrand


Ordförande SKEN

Facebook.com/SKEN


Lite information om SKENs ordförande:


Jämställdhet är det viktigaste för att utveckla välstånd och livskvalitet ! Jag har varit medlem i SKEN sedan 2009 och dess ordförande sedan 2017. SKEN har viktiga uppgifter med att sprida information och nyfikenhet om EU.


Vi har en egen möteslokal – Mäster Olofs Gården i Gamla stan. Vi har ca 3–5 sammankomster under året. Varje år besöker vi EUs värdlands ambassad i Stockholm för att lära oss mer om jämställdheten i det landet. I år är det Rumänien som är värdland under våren 2019!

SKEN är en av deltagarna att utse årets europé – som äger högtidligt rum på EU dagen den 9 maj.


Sedan 2012 arbetar vi med att utveckla ett kvinnonätverk för ökad jämställdhet mellan länderna kring Östersjön. Vi har besökt Finland och Litauen och planerar nu för Estland och Lettland. De olika länderna har kommit till skilda nivåer vad gäller kvinnors rättigheter! Vi samarbetar här med Kvinnor för fred runt Östersjön.

SKENs verksamhet finansieras av medlemsavgifter samt sökta medel från MUCH och f o m 2019 jämställdhetsmynigheten.

 

Som medlem i SKEN har jag tillgång till en mängd sammankomster inom Europahuset på Regeringsgatan 65 i Stockholm. Inför varje EU- val som det som snart förestår 26 maj 2019 så sprider vi vårt budskap! I år är det formulerat så här:

I år röstar jag och kryssar en kvinna i EU-valet!

 

Välkommen till SKEN!

Cecilia


SKEN TIPSAR


#Den här gången röstar jag

EU-valet den 26 maj 2019 är viktigare än någonsin - det äger rum i ett helt annat sammanhang än tidigare val - och vi hoppas att du vill gå med i kampanjen för ett ökat valdeltagande.


För att göra det enkelt att engagera sig, och att dela engagemanget med så många som möjligt, har Europaparlamentets kontor lanserat en webbplats med samma namn som kampanjen: Den här gången röstar jag. Här klickar du för att gå med #denhargangenrostarjag


SKENs uppmaning GÅ OCH RÖSTA. Kryssa en kvinna.
* #metoo
     

Alexandra Pascalidou och Malou von Siwers pratar om

#metoo boken som Alexandra skrivit!*Nu finns det möjligheten att se föreställningen Svenska hijabis i SVT och på UR Play.


Svenska hijabis väckte stor uppmärksamhet när den sattes upp på Dramaten i Stockholm och turnerade runt i Sverige för drygt ett år sedan.


Ni som missade den kan se den redan nu på UR Play: https://urplay.se/program/204022-svenska-hijabis*SKENs ordförande deltog på Forum jämställd i Karlstad. Läs mer genom att klicka här.


*SKEN vill tipsa om Sveriges Kvinnolobbys hemsida där det finns information om den nya demokratisatsningen. Klicka här för att läsa mer.


*SKEN vill tipsa om kampanjen "One Billion Raising. Läs mer genom att klicka här.


*SKEN vill tipsa om NIKK och deras årsamanfattning. Klicka här.


*SKEN vill tipsa om Sveriges Kvinnolobby och deras artikel om en modern föräldrarförsäkring. Klicka här.

 


*SKEN vill tipsa om Sveriges Kvinnolobbys arbete och deras rekmmendationer för ett mer jämställt EU. Klicka här för att läsa rekommendationerna.*SKEN vill tipsa om följande artikel på Europaportalen:


Sverige Eu-bäst på jämställdhet. Läs mer genom att klicka här.*SKEN vill tipsa om följande artikel på Europaportalen:


Undersökning: Svensk EU-kunskap växer. Läs mer genom att klicka här.


Gender Equality is the powerful tool for wealth, economic raise and peace

Acceptera