2010


Från Myrdal till Lindh

2010 års avslutande medlemsaktivitet i SKEN-kretsen hölls tillsammans med Utrikespolitiska Institutet i dess lokaler på Drottning Kristinas väg den 16 december.


Vi hade då glädjen att delta i en presentation av boken Från Myrdal till Lindh. Svenska diplomatprofiler som ger en överblick över framstående kvinnor i svensk diplomatisk tjänst under 1900-talet. Boken har sammanställts av Gabriele Winai Ström och Maj-Inger Klingvall. De var bägge där under den intressanta presentationen, som också bjöd på personliga diplomatminnen av Karin Söder och Kerstin Asp-Johansson liksom redogörelser för diplomatins ch diplomaters förändrade ställning och situation genom Anders Oljelund och Gufran Al-Nadaf.

 

Har det månne blivit en kantring i diplomatin världen över som medger det som Anders Oljelund beskrev som ett mer kollegialt arbete och där arbetet alltmer övergått till att behandla mänskliga rättigheter som varit och är ett stort och viktigt intresseområde för många kvinnor på UD? Områden som nedrustning och samarbetsfrågor internationellt (FN,OSSE) engagerar och bedrivs gärna i nätverksarbete som kräver goda kommunikatörer; områden som kvinnor ofta bedöms ha särskild kompetens för. Boken ger fängslande information om arbetsuppgifter, personliga drivkrafter och engagemang i diplomatisk verksamhet.

 

Vi i SKEN kommer med all säkerhet att återvända till dessa frågor många gånger framöver, kanhända med en fördjupad diskussion om diplomati i EU?

 


Soppa med riksdagsledamot Anna Kinberg Batra den 18 oktober 2010

Anna Kinberg Batra var under senaste mandatperioden EU-nämndens uppskattade ordförande, och det var som sådan vi hade inbjudit henne att komma till oss i SKEN för att berätta om senaste nytt från Riksdagens och EU-nämndens arbete med EU-frågor. Valet kom emellan och när nu äntligen träffen blev av, så hade vi nöjet välkomna Anna som ny gruppledare för Moderata Samlingspartiet i Riksdagen samtidigt som hon axlat ordförandeskapet i Finansutskottet och då också tyvärr tvingats lämna EU-nämnden (där Carl B Hamilton, fp, nu är ordförande). Vi kunde dock konstatera, precis som hon själv också underströk, att hennes intresse och engagemang i EU-frågor är lika djupt som tidigare. Anna har således inte lämnat EU-frågorna när hon nu gått in i nya roller i Riksdagen!

 

Det är tre områden som Anna betonade som särskilt angelägna för EU och dess medlemsländer att ta tag i och där Riksdagens roll är viktigare än någonsin. Det första gäller den ekonomiska krisen och hur man ska kunna komma ur den starkare än man var före det att krisen inträffade. Den andra stora frågan är klimatet där frågan gäller om man kan uppnå de ambitiösa mål som EU satt upp; till viss del gick luften ur alla aktörer i samband med Köpenhamnsmötet i december, men nu måste man ta tag i frågan igen. EU har ett stort ansvar i detta. Det tredje viktiga området är EU:s roll i världen; EU är en sammanslutning av självständiga, demokratiska stater och ses som en aktör i alltfler frågor. EU och dess medlemsländer respekterar mänskliga värden, står upp för fred, frihet och demokrati och måste agera i samklang med detta. Rollen och frågorna ska fyllas med inehåll i vardagen, som Anna uttryckte det.

 

Anna berörde det rådande parlamentariska läget i Riksdagen med Alliansen i minoritet gentemot de rödgröna och Sverigedemokraterna vilket ju kommer att färga mycket av arbetet i Riksdagen, så t ex hade EU-nämndens möte på fredagen inte kunnat avslutas utan tvingats bordläggas i avvaktan på ett närmare studium av riksdagsordningen och Lissabonfördraget. Förra mandatperioden nådde man i EU-nämnden ett brett samförstånd över partigränserna i att formulera uppdraget till regeringens företrädare i de olika ministerråden; förhoppningen är naturligtvis att det ska ske även nu.

 

Den efterföljande diskussionen blev livlig och berörde alla aspekter som Anna tagit upp i sin redogörelse: regeringensledamöternas och Riksdagens engagemang i EU-arbetet, populismens utbredning i Sverige och i Europa i övrigt, Lissabonfördragets vidgade möjligheter för Riksdagens påverkan på EU:s dagordning m m. Det var en diskussion som hade kunnat fortsätta långt in på kvällen och som naturligtvis inte kunde avslutas med definitiva svar.

 

Vi tackar Anna för hennes engagemang och önskar lycka till i fortsättningen!

 


Besök på den turkiska ambassaden den 29 september 2010

Den turkiska ambassadören, fru Zergün Korutürk, hade inbjudit medlemmarna i SKEN att gästa henne och hennes residens i Stockholms diplomatstad den 29 september för att höra om Turkiet och turkiska kvinnors förhoppningar och situation inför det diskuterade framtida EU-medlemskapet för Turkiet. Drygt ett 20-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och fick genom ambassadörens intressanta inledning en inblick i de förhållanden som råder i Turkiet i dag i samband med pågående förhandling om medlemskap. Ambassadören inledde med att konstatera att Turkiet är ett vidsträckt land med många invånare och många skiljaktiga regioner. Det är stor skillnad i förhållanden för kvinnor bosatta i storstadsregioner och kvinnor på landsbygden. På landsbygden är omkring 80 procent av kvinnorna sysselsatta utan betalning och har ofta låg skolutbildning, medan de i storstäderna är västerländskt orienterade och också verksamma professionellt. Ambassadören kunde stolt visa att hälften av de turkiska karriärdiplomaterna är kvinnor, men samtidigt tvingas beklaga att kvinnor i stor utsträckning saknas i politiken. Endast åtta procent av valda parlamentsledamöter är kvinnor. Ambassadör Korutürk menade att jämställdhetsfrågor ses och behandlas olika i länderna runt Medelhavet i jämförelse med länderna i norra Europa till följd av skilda traditioner och mentalitet.

 

Turkiet och EU/EEC har ett långt gemensamt förhållande. Turkiet ansökte om medlemskap i EEC redan 1959. 1963 kom ett associeringsavtal till stånd. 1987 ansökte Turkiet om medlemskap, och 1999 blev Turkiet ett kandidatland. Och sedan dess är förhandlingarna således igång. Dock går det trögt att öppna de kapitel som måste diskuteras, delvis på grund av grekiskt motstånd i vissa delar men också till följd av att några andra medlemsländer är tveksamma till att inkludera Turkiet i medlemskretsen. Andra, däribland Sverige, har emellertid visat stort intresse och engagerar sig aktivt för Turkiet som ett framtida medlemsland. Turkiet kommer i framtiden att självt ta ställning för medlemskap på egna meriter; det finns ett stort intresse för medlemskap som dock har mildrats en smula till följd av vad man i Turkiet uppfattar som lång- och tveksamt agerande från EU:s och EU:s medlemsländers sida.

 

Det blev en livlig diskussion på många punkter och ambassadör Korutürk inbjöd oss på stående fot att komma till residenset vid senare tillfälle för att fortsätta samtalet. Hon hade till mötet även inviterat den kvinnliga kultur- och turistattachén och ett par hustrur till nykomna manliga diplomater på ambassaden här i Stockholm. Dessa var professionella kvinnor som välvilligt delade med sig av egna erfarenheter från arbete i Turkiet och i internationella organisationer.

 

Det var en mycket trevlig stund som avslutades med att vi fick tillfälle att avsmaka turkiska specialiteter av dryck och tilltugg. Vi ser fram emot en fortsättning! Det var många frågor som kom upp och många tankar och idéer som flödade.


 

Europadagen 9 maj 2010

SKEN firade i år Europadagen 9 maj på Kulturhuset med ett bokbord lastat med böcker och skrifter som sammanställts av svenska kvinnor om Europa/EU eller material om kvinnor och/eller jämställdhet i Europa.

 

Europas 'nationaldag' inföll i år på en söndag och evenemanget i kulturhuset, Europadagen, hade konkurrens både med EU-arrangemang på Stockholms Central och veckohelgsfirande i övrigt. Förmiddagens seminarier var därför relativt glest besökta medan europaministerns anförande, utdelandet av utmärkelsen Årets Europé till Margot Wallström och den politiska debatten med företrädare för de politiska riksdagspartierna under eftermiddagen samlade några hundra deltagare, av vilka många också letade sig upp och fram till vårt bokbord. Vår nya informationsbroschyr väckte uppmärksamhet och fick beröm, och det var många som med intresse bläddrade i de utlagda både äldre och nyare skrifter om Europa sett från kvinnligt perspektiv. Många besökare noterade också med tillfredsställelse att vi i SKEN ordnar seminarier och intressanta studiebesök som de skulle kunna delta i.

 


Besök på Spanska ambassaden 

Den 22 april 2010 tog Ambassadör Enrique Viguera emot SKEN på den Spanska ambassaden och informerade om det spanska ordförandeskapet, med tonvikt på jämställdhetsfrågor. Ambassadören berättade även om utmaningen att som första land hantera ett ordförandeskap under det nya EU-fördraget.

 

 

Seminarie om slöjdebatten i Frankrike

Den 22 mars 2010 anordnade SKEN ett seminarie med journalisten Ingmarie Froman med anledning av den debatt som pågått kring förbud att bära heltäckande slöja på allmänna platser i Frankrike.

 


 

Årsmöte 2010

Den 17 mars 2010 höll SKEN sitt senaste årsmöte på restaurant Indian King i vastastan i Stockholm. På mötet beslutades bl.a. om en stadgeändring, de nya stadgarna kan läsas här.

 

Vid årsmötet kunde inte styrelsens ansvarsfrihet behandlas p.g.a. föresenad inlämning av räkneskaperna till föreningens revisor. Ett extrainsatt medlemsmöte kommer att utlysas under våren 2010 för att möjliggöra röstning om styrelsens ansvarsfrihet för 2009.