Om SKEN


Om SKEN

SKEN, Svenska Kvinnors EuropaNätverk


Föreningen bildades inför Sveriges inträde i EU 1995


SKEN är en partipolitiskt obunden, ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen är ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. 


SKEN verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män


SKEN vill särskilt bidra till ökad kvinnorepresentation i EUs institutioner och beslutande församlingar 


SKEN tar upp aktuella EU-frågor och fungerar som en samlande och pådrivande kraft för att stimulera kvinnor i Sverige till att lära mer om EU och EU-samarbetet 


SKEN vill bidra till att kvinnor i Sverige initierar och aktivt medverkar i EU-projekt


SKEN vill inspirera kvinnor i Sverige att engagera sig i EU-debatten som debattörer och opinionsbildare 


SKEN vill sprida information om och kritiskt granska EUs verksamhet 


SKEN vill utveckla kontakter med  enskilda organisationer i Norden och de baltiska länderna och EUs institutioner och nätverk i Europa


SKEN vill genom debatter, föreläsningar, information och studiebesök ge medlemmarna möjlighet att vara med och utveckla och främja europasamarbetet.


SKEN arrangerar löpande seminarier med Europaparlamentariker, representanter för andra EU institutioner och andra experter i Europafrågor


Genom föreningens medlemskap i Sveriges Kvinnolobby, som deltar i EWL, European Women’s Lobby, kan SKEN vara med och påverka förslag och projekt samt nå många beslutsinstanser på EU-nivå och kvinnoorganisationer runt om i Europa. Föreningen har i dag nära 100 medlemmar. Årsavgiften inbetalas till Plusgiro 44410322. Mer information finns på föreningens Facebooksida och hemsida www.europanaetverk.se där man också kan komma i kontakt med SKEN.
Aktiviteter Mer information finns under rubriken Aktiviteter.


ÅRSMÖTE DEN 15.2 INLEDS MED EN VIDEOHÄLSNING FRÅN JYTTE GUTELAND, EUROPAPARLAMENTARIKER, 5 min.


Gabi och Cecilia beskriver SKENS internationella partnerskap med olika

organisationer med mera. VÄLKOMMEN - dagordning:


Kallelse till ÅRSMÖTE SKEN

 

Datum: 2021 02 15, måndag 

Tid: 19.00

Plats: ZOOM möte

Anmälan med mail till Cecilia senast 2021 02 14 till Cecilia.Silfwerbrand45@gmail.com


Dagordning:


§ 1 Mötets Öppnande

§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsperson

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutandeGender Equality is the powerful tool for wealth, economic raise and peace

Acceptera